Činnost organizace:

Organizace sdružuje ruskojazyčné občany, žijící v Brně a na jižní Moravě, občany Ruska, české občany ruského původu a jejich české, moravské a další přátele. Napomáhá rozšiřování a upevňování přátelských vztahů mezi ruským a českým národem. Popularizuje ruskou kulturu a ruské národní tradice v české společnosti. Sdružení provádí kulturně-osvětovou, uměleckou a charitativní činnost, zajišťuje pro ni podmínky a organizuje vzájemně prospěšnou spolupráci s partnerskými organizacemi a sdruženími v ČR i zahraničí.

 

Obsah:

RKOSM,o.s pořádá kulturní, vzdělávací a propagační akce v městě Brně s dopadem i na Jihomoravský kraj a klubovou činnost pro své členy a jejich přátele – s cílem rozšiřovat znalosti lidových a kulturních tradic Ruska a na Moravě, včetně jazykových znalostí a připomínat si a uctívat historické události. Svou činností se snaží vytvářet přátelské vazby mezi občany města Brna a podílet se na sjednocování a poznávání příslušníků různých národností, žijících v městě Brně a na Moravě a vzájemně se kulturně obohacovat. Věříme, že se tak podílíme i na vytváření společenského života v Brně.

 

Přínos pro město Brno a JMK:

RKOSM,o.s. pořádá kulturní, vzdělávací a propagační akce – s cílem rozšířit mezi lidmi znalosti národních a kulturních tradic Ruska na Moravě a připomínat si a uctívat historické události. Pro občany města Brna se snaží vytvářet přitažlivé a zajímavé programy a svými aktivitami se snaží doplňovat a spoluvytvářet bohatou nabídku jejich všestranného vyžití, kterou rok od roku město Brno zkvalitňuje. Naše sdružení se všemožně připojuje i ke slibně se rozvíjející se činnosti národnostních menšin a k akcím, které Magistrát města Brna a Hejtmanství Jihomoravského kraje v tomto směru pořádá a podporuje. Lidé různých národností zde tak našli svůj druhý domov s přáteli a rádi se navzájem ve svém městě tímto způsobem s Brňany i mezi sebou sbližují. Tento svůj životní prostor pak také mohou odpovídajícím způsobem ve svých povoláních a práci budovat a pečovat o něj.

 

viz. výkazy plněni ročních projektu:

2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013 a 2014